Responsive image

ข่าวสาร

Responsive image

ตารางแผนปฎิบัติงานจัดเก็บค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง แจ้งการเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง แจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่ิอมวัดราษฏรังสรรค์ -เลียบทางรถไฟ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านตะไก้ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรมัย์

อ่านต่อ


ข่าวเด่น


ข้อมูลการบริการ